[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Historie obce Dírná [ Historie (archivní dokument) ]

Podle pověsti měla vzniknout v 9. století jako tvrz na skalním ostrůvku uprostřed rybníka.

První písemná zmínka o Dírné je z roku 1354, kdy Oldřich a Jošt nového faráře prodávali. Po rodu Rúthů, který zde žil od roku 1357 a kdy se Barbora Rúthová provdala roku 1607 za Adama Wratislava z Mitrovic, vlastní Dírnou rod Vratislavů. Tento rod zde žije dodnes.

Historie v datech

1354
Jsou jmenováni jako nejstarší majitelé Dírné, kteří ji vlastnili asi od roku 1360 a sice to byl Oldřich Jošt s mladšími bratry.

1354
Jest zmínka o Janu z Dírné, který byl berním služebníkem pánů z Rožmberka.

1369
Do konce tohoto roku jest Jan z Dírné samostatným majitelem.

1371-1379
Jsou jeho bratři Petr a Václav a Smil z Dírné, spolumajitelem Dírné.

1379-1382
Dalším majitelem Dírné jest Oldřich Pluh z Dírné, který pocházel z panského rodu Pluhův z Rabštejna, jinak z Orlíka, prodal svou ves Přehořov a stává se pánem na Dírné.

1379
Nástupcem jeho se stává Mikuláš řečený Roth, po česky nejprve zvaný Rot a později Růt z Dírné. Rodina pocházela z Čáslavě. Mikuláš vstoupil do služeb pánů z Rožmberka.

1382-1391
Zmíněný Mikuláš se zove Rot z Lásenice. Roku 1397 se stává pánem na Dírné a od té doby se zove Růt z Dírné.

1410
Se stává Mikuláš purkrabím na Hluboké. Oba bratři Mikuláš a Albrecht Růt z Dírné, žili ještě dlouho po husitských válkách v Čechách a v erbu měli zlatý plot. Nadále byli ve službách pánů z Rožmberka. Oba platili 10 kop platu Oldřichovi kanovníkovi Vyšehradskému a po smrti Mikuláše, roku 1446 se stal Albrecht samostatným pánem a nechtěl platit. Oldřich z Rožmberka mu domluvil a on své povinnosti učinil zadost. Albrecht zůstává ještě roku 1463 ve službách pánů z Krumlova. Po Albrechtovi roku 1472 žila vdova Machna z Petrovic, která půjčila peníze pánům z Krumlova.

1471-1511
Po Albrechtovi vlastnili Dírnou jeho synové Oldřich a Vilém.

1511-1528
Vlastnil Dírnou Albrecht Růt z Dírné. Zmíněný měl 6 synů: Bohuslava, Petra, Bohuchvala, Viléma, Václava a Jana, keří 1537 prodali Janovi Kábovi z Rybňan zboží Zvěřinecké a roku 1541 les, řečený Obec lidí dírenských, ležící okolo rybníka Třešňovec až k lesu Jezeru a louku podle hráze Třešňovce, řečenou též obec Dírenská.

1545
První bratři, vlastnili Dírnou Tvrz s dvorem a vsí a celou ves Třebečice, (nynější Třebějice) a Višňovec, (nynější Višňová). Toto zboží 1545 prodali Barboře z Vrchovišť. Ta se pak stala manželkou Viléma Růta, který roku 1574 zemřel, zanechav 5 synů: Jana, Albrechta, Bohuchvala, Vlachyně a Bohuslava. Jan vlastnil ves Vicemil a část Třebečic, Albrecht a Bohuchval vlastnili tvrz Dírná a Zářičí a druhý díl Třebečic. Bohuslav obdržel Višňovec. Díl Vlachův není znám.

1574
Albrech a Bohuchval prodali Dírnou, Zářičí a část Třebečic, za 2.700 kop českých, Anně Růtové ze Sulevic, která přikoupila roku 1579 Višňovec a díl Třebečic. Jan zdědil roku 1608 po strýci, Červenou Lhotu. Jan zemřel roku 1579 a zanechal 2 nezletilé děti, Jana a Barboru. Poručníkem nezletilých dětí byl Vilém Růt z Dírné.

1607
Se Barbora Růtová z Dírné provdala za Adama mladšího Wratislava z Mitrovic, nar. 1585, +12.4.1624, pochován v Dráchově v kostele, kde je velký náhrobní kámen vedle oltáře. Rokem 1607 přechází panství Dírná do vlastnictví rodu Wratislavů z Mitrovic až do roku 1948, kdy je zestátněno bez náhrady ČSR, a roku 1989 opět podle z.č.229/1991 navráceno ve zbídačeném stavu.

1624
Vdova po Adamovi W. z M. prodává Dírnou Kryštofovi mladšímu hr. Wratislavovi z Mitrovic za 24.000 kop míšeňských grošů. Kryštof se narodil 1.1.1584. +4.9.1645, pochován u sv. Václava v kostele, kde vystavěl kapli sv. hrobu. Oženil se roku 1640 s Markétou Veronikou hr. Wratislavovou z Mitrovic, která zemřela roku 1634. 6.4. pochována v hrobce v kostele sv. Vavřince v Dírné, vedle hlavního oltáře je mramorový náhrobní kámen.

1636 - 19.5.
Vyhořela celá Dírná obec, včetně hradu a kostela, potvrzuje latinský nápis na venkovní straně presbitáře ve výklenku, pod obrazem sv. Vavřince, který zní: MAGNUS SANCTUS IGNIBUS EXTIQUIT AQUAS DIRNENSES, tj. česky: Velký svatý ohněm vysušil vody dírenské, Kryštof mladší hr. Wratislav z Mitrovic, byl c.k. komořím a radou,hejtmanem Malostranským, radou Dvorního komorního soudu, nejvyšším berním, podkomořím věnných a královských měst, nejvyšším písařem a královským místodržícím. V asi 5. roce znovu postavil zámek a kostel (v dnešní podobě).

1636
Na věčnou památku obnovy kostela, věnoval krásnou mramorovou křtitelnici, která stojí ve výklenku presbitáře.

1645
Dědí Dírnou Václav hr. Wratislav z Mitrovic, nar.1605, oženil se roku 1640 s Ludmilou z Malovic, zemřel v Praze 30.8.1660, pochován v hrobce před oltářem u sv. Jakuba v Praze. Roku 1651.
20.1. byl majestátem povýšen do stavu hraběcího, byl komořím a radou a hejtmanem kraje Bechyňského. Roku 1651, dal pro dírenský kostel ulít velký zvon zvaný "Vavřinec", který byl roku 1916 requirován pro válečné účely.

1660
Dědí Dírnou Kryštof František Konstantin hr.Wratislav z Mitrovic, oženil se s Marií Alžbětou hr. Walsteinovou, zemřel v Praze 11.5.1689 pochován též u sv. Jakuba v hrobce před oltářem P. Marie, byl c.k. komořím, tajným radou, zemským soudcem a podkomořím královny. Roku 1678 věnoval do kostela v horním Bukovsku společně s manželkou velký zvon.

1689
Dědí Dírnou František Jan Karel hr.Wratislav z Mitrovic narozený v Praze 2.4.1688, +v Praze 25.10.1718. Byl radou nad appelacími, pak byl jmenován c.k. tajným radou, majestátem ze 6.1.1706 jest povýšen do stavu hraběcího. Založil jako třetí, rodový fideikomis (svěřenectví) pro Dírnou a Zálší.

1727
Dědí Dírnou, Zálší a Jínce, jako třetí držitel fideikomisu František Karel Adam Jaroslav Ignác hr. Wratislav z Mitrovic nar. V Kadově 1.9.1680 oženil se v Praze 26.2.1712 s Marií Alžbětou hr.Kinskou ze Vchynic a Tetova, zemřel nezanechav dědiců v Jíncích 23.4.1750. Roku 1720 jest jmenován vyslancem v Rusku, roku 1734, jest jmenován vyslancem v Polsku a nejvyšším hofmistrem královny, pro své zásluhy v diplomatické službě, byl vyznamenán vysokými řády: Polským Řádem bílé Orlice, ruským Řádem Alexandra Něvského a Řádem sv. Ondřeje. Byl c.k. komořím a tajným radou. Pochován v Jíncích v kostele.

1730
Dědí Dírnou František Adam Deodat Apolinaris hr. Wratislav z Mitrovic, narozen v Těšíně 23.7.1732, oženil se v Těšíně 1.6.1755 s Marií Antonií hr. Kinskou ze Vchynic a Tetova, zemřel v Praze 19.7.1788. Byl čtvrtým majitelem fiedkomisu.

1759
Jínce, Dírná a Zálší, byl c.k. komořím. Roku 1757 provádí se svou manželkou důkladnou renovaci zámku a kostela v Dírné o čemž svědčí latinský nápis na základní zdi zámku pod mostem (vchodovým) na severní straně, který zní "FACWDM E ACWNCDK HFP AD.1757", tj.: Francius Adamus Comes Wratislav De Mitrovic et Antonia Comitessa Wratislav nata comitesa de Kinsky hoc fundamentum posuerunt anno Domini 1757. To je i dnešní podoba a omítka z tehdejší doby dodnes drží.

1788
Přechází Dírná a celý fideikomis Jínce a Zálší na Vincenta Ignáta Františka hr. Wratislava z Mitrovic, nar. 13.1.1724, oženil se 14.3.1746 s Filipínou hr. Novohradskou z Kolovrat, zemřel v Praze 8.10.1794. Pochován v Dírné. Byl radou královské representace a komory, pak komisařem krajského soudu v Táboře, posléze vicepresidentem appelačního soudu v Haliči a potom c.k. tajným radou a nejvyšším kuchtíkem království českého.

1794
Dědí Dírnou František Adam hr. Wratislav z Mitrovic, byl pátým držitelem Fideikomisu: Dírná, Zálší a Jínce, nar. v Praze 25.9.1759, oženil se 27.6.1790 s Filipínou Sv. pí. Wagnerovou, zemřel 23.2.1815 ve Stadlci a je pochován v hrobce v kostele pod oltářem v Zálší. Byl c.k.komoří a nejvyšší kuchtík království českého.

1812
Dědí Dírnou a Zálší Gustav hr. Wratislav z Mitrovic, narozen 8.10.1795, oženil se v Praze 18.11.1819 s Josefou hr. Klebesbergovou, zemřel v Praze 22.12.1827. Oba jsou pochováni na starém hřbitově v Dírné. Gustav byl c.k. komoří a nejvyšším kuchtíkem království českého.

1827
Dědí Dírnou a Zálší František Adam Leopold Maxmilián hr. Wratislav Z Mitrovic, narozen v Dírné 3.5.1823, oženil se v Krnsku 24.8.1852, 15.12.1858 v Krnsku zemřel (zastřelen). Za manželku měl Rasalii Marii Annu hr. Sporkovou, zemřela roku 1909 18.4. v Praze, oba jsou pochováni v Dírné.

1858
Dědí svěřenectví Dírná Zálší, palac v Praze a alodialní statky Myslkovice, Roudnou a Krnsko a Řehnice Eugen František Adam Leopold Josef hr. Wratislav z Mitrovic, narozen v Krnsku 17.6.1855, oženil se v Praze 31.5.1881 s Arnoštkou Gabrielou hr. Thun-Hohenstein, +v Meránu 22.6.1897.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 13:06 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm